Privacyverklaring

Wie zijn wij, contactgegevens

LES CHIS, met maatschappelijke zetel te Winkelstraat 61, 9550 Steenhuize-Wijnhuize (België), ingeschreven in het handelsregister van België onder het ondernemingsnummer BE 0647.865.077. Dit bedrijf is de gegevensbeheerder met betrekking tot de gegevens die u ons verstrekt via uw bezoek aan onze website of enige andere relatie die we zouden kunnen hebben.

Voor al uw vragen met betrekking tot dataprivacy of deze privacyverklaring zijn wij bereikbaar via de volgende communicatiekanalen: e-mail: info@leschis.com.

Privacy

Deze privacyverklaring is van toepassing op onze website en op alle (commerciële) relaties tussen ons en onze klanten, prospects en zakenpartners.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, bijvoorbeeld in het kader van wijzigingen in de dienstverlening of in de bestaande wetgeving. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk geprotesteerd, treden de bijgewerkte voorwaarden 30 dagen na publicatie op de website in werking. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u, indien redelijkerwijs mogelijk, persoonlijk informeren.

Persoonlijke gegevens

We streven er altijd naar om te handelen in overeenstemming met de 2016/680 EU-verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (AVG), zoals evenals alle andere relevante wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (oa de Belgische Wet op de gegevensbescherming van 30 juli 2018).

Deze privacyverklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die wij verzamelen, evenals de wijze waarop wij deze persoonsgegevens gebruiken en verwerken.

Doeleinden van de verwerking

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van een account en de bevestiging ervan
 • De uitvoering van een overeenkomst met ons
 • Elke aanvraag voor informatie, staaltjes en/of offerte
 • Het leveren van de diensten en ondersteuning
 • Het verzenden van marketing en advertenties, updates en promotionele aanbiedingen in overeenstemming met uw communicatievoorkeuren. Wij geven u volledige controle over het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden. Als u niet wil dat uw gegevens voor deze doeleinden worden gebruikt, kunt u dit altijd wijzigen zowel via melding als via uw cookie-instellingen.
 • Facturen versturen en betalingen innen
 • Optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de website
 • Uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek en/of enquêtes en ander marktonderzoek
 • Om onze service te verbeteren, zodat de services, waar mogelijk, kunnen worden afgestemd op de behoeften van gebruikers
 • Voor de bescherming van onze legitieme belangen
 • Om u te informeren over onze diensten en producten
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Categorieën van persoonsgegevens

We kunnen de volgende persoonsgegevens verzamelen:

 • Familienaam
 • Voornaam
 • Adres
 • Bezorgadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/mobiel)
 • Bedrijfsnaam
 • Financiële informatie (details van creditcard, rekeningnummer, betalingen, terugbetalingen)
 • Informatie met betrekking tot aankoop en levering van producten en diensten

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 13 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd of wij verplicht zijn om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van de website ouder is dan 13 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder bovengenoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op (zie contactgegevens).

Klantenprofiel

Wij verzamelen informatie over de (online) diensten die u gebruikt en hoe u deze gebruikt. We verzamelen ook informatie over uw eerdere bestellingen. Op deze manier kunnen we onze diensten aanpassen aan uw behoeften en interesses, en beter begrijpen hoe onze diensten worden gebruikt. Het gaat in het bijzonder om:

 • Logbestandgegevens, zoals een IP-adres, de datum en tijd van uw verzoek, browser, enz.
 • Apparaatgegevens, zoals IP-adres, merk, type en besturingssysteem van uw apparaat, locatie. Wij gebruiken onder meer cookies en vergelijkbare technieken. Ga voor meer informatie naar het gedeelte over het cookiebeleid.
 • Aanbevelingen en personalisatie: we kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om functies, producten en diensten aan te bevelen die voor u interessant kunnen zijn, uw voorkeuren te identificeren en uw klantervaring te personaliseren.

U heeft altijd het recht om uw bezwaren met betrekking tot dit klantprofiel kenbaar te maken via bovengenoemde contactkanalen. Indien u dat wenst, kunnen zowel het besluit als uw bezwaren worden besproken.

Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld in de volgende evenementen:

 • Aanmaken van een account
 • De uitvoering van de overeenkomst met ons
 • Bezoek van de website
 • Aanmelden voor de nieuwsbrief
 • Aanwezigheid bij evenementen/pop-ups
 • Correspondentie met ons
 • Elke aanvraag voor een offerte
 • Het uitwisselen van visitekaartjes

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden dus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt. Voor het verzamelen van persoonsgegevens gebruiken wij zowel papieren als digitale documenten en formulieren.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit nodig is voor het verlenen van onze diensten of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn (door de wet of in het kader van een huidige of toekomstige juridische procedure, alsmede ter vrijwaring en verdediging van onze rechten).

Met alle bedrijven/personen die in onze opdracht persoonsgegevens verzamelen, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van onze gegevens.

Opslag van persoonsgegevens

Tenzij een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door het voldoen aan een andere wettelijke verplichting, bewaren wij uw persoonsgegevens alleen voor de tijd die nodig is om de beschreven doeleinden te bereiken en te vervullen.

What are the legal bases for the processing of the personal data?

In principe verzamelen wij uw persoonsgegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw bestelling. Waar verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals in het geval van direct marketing, is deze gebaseerd op onze legitieme belangen als bedrijf, in het bijzonder onze vrijheid van ondernemerschap en vrijheid van informatie. Daarbij zorgen we altijd voor een evenwicht tussen uw en onze belangen, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

Uw privacyrechten

In het kader van de AVG heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op toegang tot persoonsgegevens
 • Recht op rectificatie, aanvulling of update van uw persoonsgegevens
 • Recht op het wissen van uw persoonsgegevens
 • Een recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Een recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens, d.w.z. het recht om uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan u te laten verstrekken
 • Een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Functionele (of essentiële) en analytische cookies: deze zijn noodzakelijk voor het technisch functioneren van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar wens functioneert en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeuren. Ze stellen OPC ook in staat om de bezoekerservaring van de website te verbeteren.
 • Prestatieanalysecookies: we gebruiken prestatieanalysecookies om algemene informatie te verzamelen over de manier waarop gebruikers onze online diensten gebruiken. Op deze manier kunnen statistische analyses worden gemaakt van de verzamelde informatie.
 • Social Media Cookies: Onze online diensten kunnen zogenaamde embedded elementen van derde partijen bevatten. Dit kan content zijn die bij een andere partij is opgeslagen, maar die op, in of via onze online diensten wordt getoond. Daarnaast kunnen we inhoud op onze online diensten delen via knoppen die via sociale media worden gedeeld.
 • Personalisatiecookies: we kunnen ook cookies gebruiken waarmee we meer gerichte aanbevelingen kunnen doen op basis van uw gebruik van onze socialemediadiensten.
 • Overige cookies: Deze categorie bevat cookies die niet in een van de andere categorieën cookies kunnen worden geplaatst. Een voorbeeld hiervan zijn cookies die ingeschakeld kunnen worden om eigen webanalyses te maken en websites te optimaliseren. Naast de bovengenoemde prestatie-analysecookies kunnen andere webanalytische cookies worden gebruikt. Deze cookies kunnen worden uitgeschakeld, omdat ze mogelijk persoonsgegevens verwerken. Dit is niet het geval met de bovengenoemde prestatieanalyse-cookies.

U kunt deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermelde contactpersoon. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie van uw persoonsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Bij herhaalde verzoeken om inzage of verzoeken betreffende een grote hoeveelheid gegevens behouden wij ons het recht voor om een ​​redelijke vergoeding in rekening te brengen voor de administratieve kosten die gemoeid zijn met de behandeling van het verzoek.

Houd er rekening mee dat we niet altijd verplicht zijn om te voldoen aan elk verzoek tot uitoefening van uw rechten, dit vanwege onze wettelijke verplichtingen, om redenen van algemeen belang (behoud, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van onze vrijheid van ondernemen en/of onze vrijheid van informatie.

Wij zullen eventuele misbruiken van uw privacy voor advies en/of eventueel bemiddeling voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij verbinden ons ertoe redelijke fysieke, technologische en organisatorische maatregelen te nemen om ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens en verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Andere websites

Onze website bevat hyperlinks naar andere websites. Waar van toepassing verwijzen wij naar het privacybeleid van deze leveranciers.

Klachten

Bij klachten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, heeft u de mogelijkheid om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dit kan via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat/Rue de la Presse 35, 1000 Brussel (België)

Tel.: +32 (0)2 274 48 00

E-mail: contact@apd-gba.be

Cookiebeleid

Wij maken gebruik van cookies om uw surfervaring op onze website te verbeteren.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Er zijn permanente cookies en sessiegebonden cookies.

De cookies die wij gebruiken zijn:

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, heeft u de mogelijkheid om in te stellen welke cookies u wel en niet accepteert. Uiteraard kunt u zich op elk moment afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat of door de cookie-instellingen te wijzigen. De weigering om dergelijke gegevens te accepteren kan gevolgen hebben voor de gebruikerservaring van de website, maar heeft verder geen gevolgen voor de diensten en functies die worden aangeboden.

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voor cookies die door derde partijen worden geplaatst, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun respectievelijke websites daarover geven.